Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025