Thông báo của SGDCK Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024