Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020