CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2020