Thông báo chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018