Thông báo chốt danh sách mời họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017