Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017