Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 01/08/2017