Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường VPBank năm 2014