Thông báo chốt danh sách mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014