Lấy ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Thông báo tiêu chuẩn điều kiện đề cử ứng cử