Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014