Lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu bổ sung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông VPBank năm 2012 và thông báo các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử