Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/10/2012