Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn quý 2 năm 2021