Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn quý 4 năm 2020