Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn quý 3 năm 2020