Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn Quý 2 năm 2020