Nhập khẩu

Với thời gian phát hành L/C ngắn, hình thức phát hành phong phú và được chấp nhận tại hầu hết các ngân hàng trên thế giới, dịch vụ Phát hành L/C nhập khẩu của VPBank sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, vị thế, đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp, VPBank triển khai sản phẩm Cho vay nhập khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu thanh toán ngay cho người bán hàng, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp và vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán thương mại.

Nhờ thu chứng từ nhập khẩu là hình thức doanh nghiệp nhập khẩu ủy quyền cho ngân hàng nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ do ngân hàng của doanh nghiệp xuất khẩu chuyển đến và thanh toán tiền theo yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu.

Chat với VPBank