Ty gia ngoai te ngay16/01/2020 09:00

2020-01-16 09:04 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 105.00
USD Mua CK: 
23 125.00
USD Bán: 
23 245.00
EUR Mua TM: 
25 437.00
EUR Mua CK: 
25 612.00
EUR Bán: 
26 289.00
GBP Mua TM: 
29 708.00
GBP Mua CK: 
29 937.00
GBP Bán: 
30 517.00
AUD Mua TM: 
15 721.00
AUD Mua CK: 
15 830.00
AUD Bán: 
16 205.00
CHF Mua TM: 
23 640.00
CHF Mua CK: 
23 841.00
CHF Bán: 
24 200.00
CAD Mua TM: 
17 466.00
CAD Mua CK: 
17 629.00
CAD Bán: 
17 925.00
JPY Mua TM: 
207.51
JPY Mua CK: 
209.03
JPY Bán: 
212.62
SGD Buy: 
17 056.00
SGD Buy Transfer: 
17 091.00
SGD Sell: 
17 341.00
Ngày đăng: 
2020-01-16
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2020-01-16 16:00
Chat với VPBank