Ty gia ngoai te ngay15/01/2020 09:18

2020-01-15 09:20 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 105.00
USD Mua CK: 
23 125.00
USD Bán: 
23 245.00
EUR Mua TM: 
25 372.00
EUR Mua CK: 
25 548.00
EUR Bán: 
26 231.00
GBP Mua TM: 
29 651.00
GBP Mua CK: 
29 880.00
GBP Bán: 
30 464.00
AUD Mua TM: 
15 687.00
AUD Mua CK: 
15 795.00
AUD Bán: 
16 172.00
CHF Mua TM: 
23 554.00
CHF Mua CK: 
23 755.00
CHF Bán: 
24 120.00
CAD Mua TM: 
17 421.00
CAD Mua CK: 
17 584.00
CAD Bán: 
17 880.00
JPY Mua TM: 
207.42
JPY Mua CK: 
208.93
JPY Bán: 
212.55
SGD Buy: 
17 042.00
SGD Buy Transfer: 
17 077.00
SGD Sell: 
17 327.00
Ngày đăng: 
2020-01-15
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2020-01-15 16:18
Chat với VPBank