Ty gia ngoai te ngay14/01/2020 08:37

2020-01-14 08:49 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 105.00
USD Mua CK: 
23 125.00
USD Bán: 
23 225.00
EUR Mua TM: 
25 400.00
EUR Mua CK: 
25 575.00
EUR Bán: 
26 259.00
GBP Mua TM: 
29 605.00
GBP Mua CK: 
29 833.00
GBP Bán: 
30 417.00
AUD Mua TM: 
15 698.00
AUD Mua CK: 
15 807.00
AUD Bán: 
16 184.00
CHF Mua TM: 
23 474.00
CHF Mua CK: 
23 674.00
CHF Bán: 
24 038.00
CAD Mua TM: 
17 447.00
CAD Mua CK: 
17 610.00
CAD Bán: 
17 902.00
JPY Mua TM: 
207.08
JPY Mua CK: 
208.59
JPY Bán: 
212.20
SGD Buy: 
17 059.00
SGD Buy Transfer: 
17 093.00
SGD Sell: 
17 347.00
Ngày đăng: 
2020-01-14
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2020-01-14 15:37
Chat với VPBank