Ty gia ngoai te ngay13/01/2020 09:01

2020-01-13 09:09 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 105.00
USD Mua CK: 
23 125.00
USD Bán: 
23 225.00
EUR Mua TM: 
25 359.00
EUR Mua CK: 
25 534.00
EUR Bán: 
26 210.00
GBP Mua TM: 
29 690.00
GBP Mua CK: 
29 919.00
GBP Bán: 
30 496.00
AUD Mua TM: 
15 717.00
AUD Mua CK: 
15 825.00
AUD Bán: 
16 209.00
CHF Mua TM: 
23 409.00
CHF Mua CK: 
23 608.00
CHF Bán: 
23 965.00
CAD Mua TM: 
17 445.00
CAD Mua CK: 
17 609.00
CAD Bán: 
17 901.00
JPY Mua TM: 
208.07
JPY Mua CK: 
209.59
JPY Bán: 
213.16
SGD Buy: 
17 040.00
SGD Buy Transfer: 
17 074.00
SGD Sell: 
17 327.00
Ngày đăng: 
2020-01-13
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2020-01-13 16:01
Chat với VPBank