Ty gia ngoai te ngay11/11/2019 09:06

2019-11-11 09:11 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 130.00
USD Mua CK: 
23 150.00
USD Bán: 
23 250.00
EUR Mua TM: 
25 153.00
EUR Mua CK: 
25 327.00
EUR Bán: 
26 006.00
GBP Mua TM: 
29 167.00
GBP Mua CK: 
29 392.00
GBP Bán: 
29 979.00
AUD Mua TM: 
15 610.00
AUD Mua CK: 
15 717.00
AUD Bán: 
16 094.00
CHF Mua TM: 
22 876.00
CHF Mua CK: 
23 071.00
CHF Bán: 
23 422.00
CAD Mua TM: 
17 229.00
CAD Mua CK: 
17 391.00
CAD Bán: 
17 687.00
JPY Mua TM: 
209.25
JPY Mua CK: 
210.78
JPY Bán: 
214.40
SGD Buy: 
16 899.00
SGD Buy Transfer: 
16 934.00
SGD Sell: 
17 183.00
Ngày đăng: 
2019-11-11
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-11-11 16:06
Chat với VPBank