Ty gia ngoai te ngay09/11/2019 09:17

2019-11-09 09:19 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 130.00
USD Mua CK: 
23 150.00
USD Bán: 
23 250.00
EUR Mua TM: 
25 147.00
EUR Mua CK: 
25 320.00
EUR Bán: 
26 003.00
GBP Mua TM: 
29 160.00
GBP Mua CK: 
29 384.00
GBP Bán: 
29 871.00
AUD Mua TM: 
15 569.00
AUD Mua CK: 
15 677.00
AUD Bán: 
16 158.00
CHF Mua TM: 
22 789.00
CHF Mua CK: 
22 984.00
CHF Bán: 
23 502.00
CAD Mua TM: 
17 155.00
CAD Mua CK: 
17 316.00
CAD Bán: 
17 767.00
JPY Mua TM: 
208.42
JPY Mua CK: 
209.95
JPY Bán: 
214.57
SGD Buy: 
16 806.00
SGD Buy Transfer: 
16 840.00
SGD Sell: 
17 299.00
Ngày đăng: 
2019-11-09
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-11-09 16:17
Chat với VPBank