Ty gia ngoai te ngay08/11/2019 09:15

2019-11-08 09:19 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 130.00
USD Mua CK: 
23 150.00
USD Bán: 
23 250.00
EUR Mua TM: 
25 227.00
EUR Mua CK: 
25 401.00
EUR Bán: 
26 078.00
GBP Mua TM: 
29 206.00
GBP Mua CK: 
29 432.00
GBP Bán: 
30 009.00
AUD Mua TM: 
15 672.00
AUD Mua CK: 
15 780.00
AUD Bán: 
16 164.00
CHF Mua TM: 
22 925.00
CHF Mua CK: 
23 120.00
CHF Bán: 
23 476.00
CAD Mua TM: 
17 299.00
CAD Mua CK: 
17 461.00
CAD Bán: 
17 752.00
JPY Mua TM: 
208.96
JPY Mua CK: 
210.49
JPY Bán: 
214.11
SGD Buy: 
16 926.00
SGD Buy Transfer: 
16 960.00
SGD Sell: 
17 211.00
Ngày đăng: 
2019-11-08
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-11-08 16:15
Chat với VPBank