Ty gia ngoai te ngay07/11/2019 08:46

2019-11-07 08:53 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 130.00
USD Mua CK: 
23 150.00
USD Bán: 
23 250.00
EUR Mua TM: 
25 262.00
EUR Mua CK: 
25 436.00
EUR Bán: 
26 119.00
GBP Mua TM: 
29 305.00
GBP Mua CK: 
29 532.00
GBP Bán: 
30 113.00
AUD Mua TM: 
15 651.00
AUD Mua CK: 
15 759.00
AUD Bán: 
16 136.00
CHF Mua TM: 
22 989.00
CHF Mua CK: 
23 185.00
CHF Bán: 
23 537.00
CAD Mua TM: 
17 285.00
CAD Mua CK: 
17 446.00
CAD Bán: 
17 737.00
JPY Mua TM: 
209.72
JPY Mua CK: 
211.25
JPY Bán: 
214.87
SGD Buy: 
16 901.00
SGD Buy Transfer: 
16 935.00
SGD Sell: 
17 187.00
Ngày đăng: 
2019-11-07
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-11-07 15:46
Chat với VPBank