Ty gia ngoai te ngay02/12/2019 08:55

2019-12-02 09:01 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 100.00
USD Mua CK: 
23 120.00
USD Bán: 
23 220.00
EUR Mua TM: 
25 119.00
EUR Mua CK: 
25 293.00
EUR Bán: 
25 976.00
GBP Mua TM: 
29 409.00
GBP Mua CK: 
29 636.00
GBP Bán: 
30 213.00
AUD Mua TM: 
15 398.00
AUD Mua CK: 
15 504.00
AUD Bán: 
15 879.00
CHF Mua TM: 
22 779.00
CHF Mua CK: 
22 972.00
CHF Bán: 
23 323.00
CAD Mua TM: 
17 148.00
CAD Mua CK: 
17 308.00
CAD Bán: 
17 599.00
JPY Mua TM: 
207.88
JPY Mua CK: 
209.39
JPY Bán: 
213.01
SGD Buy: 
16 793.00
SGD Buy Transfer: 
16 827.00
SGD Sell: 
17 076.00
Ngày đăng: 
2019-12-02
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-12-02 15:55
Chat với VPBank