Bang gia vang ngay16/01/2020 09:00

2020-01-16 09:04 -- admin
Ngày đăng: 
2020-01-16 16:00
Giá mua ( 10 chỉ): 
431 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
434 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
431 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
434 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank