Thông tin đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 11/02/2020

Thông báo gói thầu “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt Biển hiệu của ATM/CDM (Body, cover, cabin của ATM/CDM) cho hệ thống VPBank tại Miền Nam”

Thông báo gói thầu “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Biển hiệu cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”

Thông báo gói thầu “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Nội thất (bao gồm nội thất và ghế theo chuẩn AF) cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 05/02/2020

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 31/12/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 27/12/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 18/12/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 11/12/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 09/07/2019

Trang

Chat với VPBank