Thông báo thu giữ tài sản KH Trịnh Thị Lý
  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số: LN1702210023323 ký ngày 23/03/2017 cùng khế ước nhận nợ kèm theo Bà Trịnh Thị Lý ký với Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số: 886/2017; Quyển số 01 – 2017 TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 23/03/2017 giữa Bà Trịnh Thị Lý với Ngân Hàng VPBank tại văn phòng công chứng Kinh Đô, tp Hà Nội;
  • Căn cứ Văn bản ủy quyền số 10/2018/UQ-HĐQT ngày 02/03/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank;
  • Xét việc Bà Trịnh Thị Lý đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank và việc Bà Trịnh Thị Lý không tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm cho VPBank;

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  • Tài sản thế chấp bị thu giữ: Toàn bộ quyền sử dụng đất của bên thế chấp đối với thửa đất, địa chỉ tại căn hộ số (03-1), nhà A10, TTBV Đông Anh, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội theo “giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và gắn liền với đất” số CG794833, số vào sổ cấp GCN:CS – ĐA 09612 do sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 09/03/2017. Xác nhận thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số Công chứng: 886/2017 ngày 23/03/2017 ký giữa Bên thế chấp và VPBank.
  • Lý do thu giữ tài sản: do Bà Trịnh Thị Lý đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo Hợp đồng tín dụng cùng các Khế ước nhận nợ đính kèm đã ký với VPBank, đồng thời, Bà Trịnh Thị Lý không tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm cho VPBank xử lý, thu hồi nợ.
  • Địa điểm thu giữ: nơi có tài sản bảo đảm nêu trên.
  • Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày ....../........./2020.
Chat với VPBank