Thông báo thu giữ tài sản của KH Nguyễn Hải Sâm
  • Căn cứ Nghị quyết số  42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1805230690109 ngày 30/05/2018 và Khế ước nhận nợ kèm theo, Hợp đồng tín dụng số: LN1805280699304 ngày 30/05/2018 và Khế ước nhận nợ kèm theo và Hợp đồng thẻ tín dụng số 240-P-4075081 ngày 19/06/2018 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với khách hàng Nguyễn Hải Sâm;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số công chứng: 1626/2018; Quyển số: 02 – 2018 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/05/2018 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với khách hàng Nguyễn Hải Sâm tại văn phòng công chứng Kinh Đô, thành phố Hà Nội;

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 35 (1 phần), tờ bản đồ số: 6H-I-27, tại địa chỉ: 8 ngõ 207 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội theo Hợp đồng thế chấp số công chứng: 1626/2018; Quển số: 02-2018 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/05/2018 tại Văn phòng công chứng Kinh Đô, thành phố Hà Nội. Tài sản được thế chấp tại VPBank để đảm bảo cho khoản vay của bà Nguyễn Hải Sâm.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 19/09/2019.

Chat với VPBank