Thông báo thu giữ tài sản của KH Ngô Phi Hùng
  • Căn cứ Nghị quyết số  42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 7434120 ngày 27/05/2016 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với khách hàng Ngô Phi Hùng;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 01657/2016/HĐTC, quyển số 01/2016/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27 tháng 5 năm 2016 tại Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân, thành phố Hà Nội giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với khách hàng Ngô Phi Hùng;

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Căn hộ chung cư tại địa chỉ: số 12A01, tòa nhà Packexim, số 49 ngõ 15 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Thửa đất số -/-; tờ bản đồ số: -/-; số sổ CD 674603, số vào sổ cấp GCN: CS04224 thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Ngô Phi Hùng, thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư số công chứng 01657/2016/HĐTC, quyển số 01/2016/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27 tháng 5 năm 2016 tại Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng tin trên website VPBank

Chat với VPBank