Thông báo thu giữ tài sản của Công ty vận tải Đức Phát
  • Căn cứ Nghị quyết số  42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng cho vay số 041116-3195607-01-SME ngày 04/11/2016 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Đức Phát;
  • Căn cứ Hợp đồng cho vay số 270217-3195607-01-SME ngày 27/02/2017 giữa VPBank với Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Đức Phát;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 270217-3195607-01-SME/TC ký ngày 27/02/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Đức Phát;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 070617-3195607-01-SME/TC ký ngày 08/06/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Đức Phát.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  1. 01 chiếc xe đầu kéo nhãn hiệu, INTERNATIONAL, số loại PROSTAR, số khung: SJR2CN059934, số máy: 5HM2Y4137762, BKS: 15C-242.71 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 044821 do phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/02/2017 đứng tên công ty TNHH TMVT Đức Phát;
  2. 01 chiếc xe đầu kéo nhãn hiệu, INTERNATIONAL, số loại PROSTAR, số khung: SJR1CN059942, số máy: 5HM2Y4137844, BKS: 15C-242.55 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 044822 do phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/02/2017 đứng tên công ty TNHH TMVT Đức Phát;
  3. 01 chiếc xe đầu kéo nhãn hiệu, INTERNATIONAL, số loại PROSTAR, số khung: SJR5DN151671, số máy: 5HM2Y4147962, BKS: 15C-256.76 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 049400 do phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 02/06/2017 đứng tên công ty TNHH TMVT Đức Phát;
  4. 01 chiếc sơ mi rơ mooc, nhãn hiệu CIMC, số khung: 2381FN030636, BKS: 15R-073.87 theo giấy chứng nhận đăng rơ mooc, sơ mi rơ mooc số 004485 do phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/05/2017 đứng tên công ty TNHH TMVT Đức Phát.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 05/09/2019.

Chat với VPBank