Thông báo thu giữ tài sản cty Thanh Xuân

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ Hợp đồng cho vay hạn mức số 190717-1496322-01- SME ngày 27/7/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với Công ty TNHH T&T Thanh Xuân;

- Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công chứng số 1103/2015 ngày 21/3/2015; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công chứng số 1102/2015 ngày 21/3/2015; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công chứng số 1113/2016 ngày 13/4/2016 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với Công ty TNHH T&T Thanh Xuân.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 122, tờ bản đồ số: 16, địa chỉ: thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0 817450 do UBND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cấp ngày 23/12/2013 đứng tên hộ ông Ngô Văn Luyên) thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp công chứng số 1103/2015 ngày 21/3/2015.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 129, tờ bản đồ số: 16, địa chỉ: thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0 817451 do UBND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cấp ngày 23/12/2013 đứng tên hộ ông Ngô Văn Luyên) thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp công chứng số 1102/2015 ngày 21/3/2015.

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 260, tờ bản đồ số: 03, địa chỉ: thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0 153443 do UBND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cấp ngày 16/9/2013 đứng tên ông Ngô Xuân Đạo) thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp công chứng số 1113/2016 ngày 13/4/2016.

Lý do thực hiện thu giữ: Công ty TNHH T&T Thanh Xuân vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với VPBank theo Hợp đồng tín dụng và Khế ước nhận nợ đã ký, VPBank thu giữ tài sản thế chấp để xử lý thu hồi nợ.

Thời gian thực hiện thu giữ: Ngày 12/09/2019.

Chat với VPBank