Giấy phép & Điều lệ
Điều lệ
Điều lệ VPBank 2019
[Ngày công bố: 14/05/2019 - 09:30]
Điều lệ VPBank năm 2018
Điều lệ VPBank 2015
Điều lệ VPBank 2013
Điều lệ VPBank 2012
Giấy phép
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 41
[Ngày công bố: 28/11/2018 - 11:45]
Công bố thông tin thay đổi giấy ĐKKD và giấy phép hoạt động
[Ngày công bố: 29/09/2018 - 17:45]
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 40
[Ngày công bố: 27/09/2018 - 15:45]
Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 39
Công bố thông tin thay đổi giấy ĐKKD và giấy phép hoạt động
Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 37
Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 35
Công bố thông tin về việc sửa đổi giấy phép hoạt động do tăng vốn điều lệ

Công bố thông tin về việc VPBank sửa đổi giấy phép hoạt động theo Quyết định số 261/QĐ-NHNN ngày 03/03/2016, thay đổi vốn điều lệ: 9.181.000.000.000 đồng.

Chi tiết tại ĐÂY.

Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 34

Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 34 ngày 8/7/2015, thay đổi vốn điều lệ: 8.056.466.000.000 đồng. Chi tiết

Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy phép hoạt động
Công bố thông tin về việc VPBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi Giấy phép hoạt động, thay đổi vốn điều lệ: 8.056.466.000.000 đồng. Chi tiết
Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 33 ngày 11/6/2015, thay đổi vốn điều lệ: 7.324.270.000.000 đồng. Chi tiết

Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công bố thông tin về việc VPBank sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động

Công bố thông tin về việc VPBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động. Chi tiết

Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 31
Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Công bố thông tin về việc VPBank được NHNN chấp nhận sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động
Công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng
Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Công bố thông tin được cấp giấy phép kinh doanh vàng
Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công bố thông tin về việc sửa đổi giấy phép hoạt động
Chat với VPBank