Công bố thông tin, thông tin khác
Năm 2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thị Thu Hằng
[Ngày công bố: 19/05/2020 - 15:15]
Thông báo mua lại trái phiếu mã VPBANKBOND.2018.02
[Ngày công bố: 18/05/2020 - 15:00]
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ - Nguyễn Đức Giang
[Ngày công bố: 15/05/2020 - 17:00]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
[Ngày công bố: 08/05/2020 - 17:15]
Thông báo về việc cập nhật thông tin cổ đông VPBank
[Ngày công bố: 08/05/2020 - 17:15]
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
[Ngày công bố: 08/05/2020 - 17:00]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ - Công đoàn VPBank
[Ngày công bố: 29/04/2020 - 20:30]
CBTT Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
[Ngày công bố: 23/04/2020 - 18:00]
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Q1.2020
[Ngày công bố: 21/04/2020 - 18:00]
Quyết định bổ nhiệm nhân sự - Giám đốc khối Tài chính
[Ngày công bố: 20/04/2020 - 19:15]
Công bố thông tin mua lại 4 mã trái phiếu VPBank
[Ngày công bố: 20/04/2020 - 17:30]
Công bố thông tin NQ HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng tham gia họp ĐHĐCĐ 2020
[Ngày công bố: 20/04/2020 - 14:45]
Công bố thông tin NQ HĐQT về việc giải tỏa bổ sung ESOP 2018 đợt 1 09/2019
[Ngày công bố: 14/04/2020 - 19:15]
Thông báo giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ - Nguyễn Đức Giang
[Ngày công bố: 09/04/2020 - 17:30]
CBTT công văn của UBCK về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của VPBank
[Ngày công bố: 07/04/2020 - 10:45]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông
[Ngày công bố: 01/04/2020 - 19:15]
CBTT nghị quyết HĐQT số 241/2020/NQ-HĐQT về ngày chốt danh sách cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông
[Ngày công bố: 30/03/2020 - 10:00]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 27/03
[Ngày công bố: 27/03/2020 - 17:15]
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giải tỏa bổ sung ESOP 2018 đợt 1
[Ngày công bố: 26/03/2020 - 17:30]
Công bố thông tin Giải tỏa bổ sung ESOP 2018 đợt 1
[Ngày công bố: 26/03/2020 - 15:15]
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 26/3/2020
[Ngày công bố: 26/03/2020 - 15:00]
CBTT về ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động của VPBank năm 2019 từ nguồn cổ phiếu quỹ
[Ngày công bố: 18/03/2020 - 17:15]
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán năm 2019
[Ngày công bố: 16/03/2020 - 11:30]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Dương Thị Thu Thủy
[Ngày công bố: 13/03/2020 - 18:00]
Thông báo vv Mua lại trái phiếu VPBANK.BOND.2019.02
[Ngày công bố: 13/03/2020 - 18:00]
Thông báo mua lại trái phiếu mã VPBANK.BOND.2019.01
[Ngày công bố: 10/03/2020 - 18:30]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - Nguyễn Thị Thanh Nhàn
[Ngày công bố: 21/02/2020 - 18:30]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - Nguyễn Thị Ngọc Anh
[Ngày công bố: 20/02/2020 - 18:00]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - Công đoàn VPBank
[Ngày công bố: 20/02/2020 - 18:00]
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
[Ngày công bố: 18/02/2020 - 15:30]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Thị Thanh Nhàn
[Ngày công bố: 13/02/2020 - 17:45]
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự
[Ngày công bố: 10/02/2020 - 18:45]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Dương Thị Thu Thủy
[Ngày công bố: 07/02/2020 - 17:30]
Biên bản tổng hợp lấy ý kiến cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
[Ngày công bố: 03/02/2020 - 18:00]
Công bố thông tin đơn từ nhiệm của thành viên BKS
[Ngày công bố: 03/02/2020 - 17:30]
Thông báo vv Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
[Ngày công bố: 21/01/2020 - 17:15]
Năm 2019
CBTT Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
[Ngày công bố: 27/12/2019 - 16:15]
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của VPB
[Ngày công bố: 24/12/2019 - 15:00]
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
[Ngày công bố: 18/12/2019 - 09:45]
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu ESOP
[Ngày công bố: 18/12/2019 - 09:30]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 16/12/2019
[Ngày công bố: 16/12/2019 - 09:00]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 11/12/2019
[Ngày công bố: 11/12/2019 - 15:45]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
[Ngày công bố: 10/12/2019 - 15:45]
CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ
[Ngày công bố: 29/11/2019 - 08:30]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty
[Ngày công bố: 28/11/2019 - 08:30]
Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ
[Ngày công bố: 21/11/2019 - 15:30]
Thông báo vv Mua lại trái phiếu VPBANK.BOND.2018.07
[Ngày công bố: 13/11/2019 - 09:15]
Thông báo vv Mua lại trái phiếu VPBANK.BOND.2018.06
[Ngày công bố: 13/11/2019 - 09:15]
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành ESOP từ cổ phiếu quỹ
[Ngày công bố: 11/11/2019 - 16:45]
CBTT- Giao dịch của người có liên quan
[Ngày công bố: 07/11/2019 - 09:00]
Văn bản xác nhận của UBCK về Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
[Ngày công bố: 02/11/2019 - 09:00]
CBTT báo cáo giao dịch của người nội bộ ngày 1/11/2019
[Ngày công bố: 01/11/2019 - 09:15]
Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ
[Ngày công bố: 25/10/2019 - 17:30]
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
[Ngày công bố: 25/10/2019 - 17:15]
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ ngày 25/10
[Ngày công bố: 25/10/2019 - 17:15]
Giải trình biến động lợi nhuận quý III.2019 so với cùng kỳ
[Ngày công bố: 21/10/2019 - 13:30]
Thông báo kết quả giao dịch của người liên quan với người nội bộ
[Ngày công bố: 10/10/2019 - 09:45]
Thông báo giao dịch của người có liên quan với người nội bộ ngày 01/10/2019
[Ngày công bố: 01/10/2019 - 10:15]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 30/09/2019
[Ngày công bố: 30/09/2019 - 10:15]
CBTT mua lại cổ phiếu quỹ
[Ngày công bố: 20/09/2019 - 14:30]
CBTT về ngày giao dịch bổ sung
[Ngày công bố: 20/09/2019 - 11:15]
Công bố thông tin về việc giải tỏa cổ phiếu ESOP 2018 đợt 1
[Ngày công bố: 09/09/2019 - 10:30]
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ và người có liên quan ngày 05/09
[Ngày công bố: 05/09/2019 - 17:45]
CBTT Nghị quyết HĐQT số 756/2019/NQ-HĐQT
[Ngày công bố: 05/09/2019 - 17:30]
Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ
[Ngày công bố: 04/09/2019 - 18:00]
CBTT giao dịch của cổ đông nội bộ
[Ngày công bố: 27/08/2019 - 10:00]
CBTT vv Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
[Ngày công bố: 23/08/2019 - 09:45]
CBTT – Báo cáo giao dịch của người có liên quan
[Ngày công bố: 13/08/2019 - 18:30]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
[Ngày công bố: 12/08/2019 - 12:00]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông- lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại cổ phiếu đã phát hành làm cổ phiếu quỹ
[Ngày công bố: 01/08/2019 - 17:00]
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2.2019 so với cùng kỳ năm trước
[Ngày công bố: 01/08/2019 - 10:15]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan
[Ngày công bố: 26/07/2019 - 18:00]
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Quốc tế VPBank đợt 1 năm 2019
[Ngày công bố: 22/07/2019 - 09:30]
Công bố bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty
[Ngày công bố: 19/07/2019 - 16:30]
CBTT về việc được chấp thuận niêm yết trái phiếu quốc tế tại SGDCK Singapore
[Ngày công bố: 18/07/2019 - 17:30]
Công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn công bố BCTC Quý II.2019
[Ngày công bố: 17/07/2019 - 09:00]
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 566/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phát hành trái phiếu quốc tế đợt 1
[Ngày công bố: 11/07/2019 - 09:00]
Công bố thông tin về việc nộp hồ sơ niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore
[Ngày công bố: 11/07/2019 - 09:00]
Công bố thông tin về việc nhận được CV của UBCK về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
[Ngày công bố: 04/07/2019 - 09:45]
CBTT vv Nghị quyết ĐHĐCĐ VPBank
[Ngày công bố: 24/06/2019 - 15:30]
Thông báo gửi cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[Ngày công bố: 12/06/2019 - 14:30]
CBTT - Thông báo chốt danh sách Cổ đông
[Ngày công bố: 23/05/2019 - 16:00]
CBTT NQHĐQT về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến bằng văn bản
[Ngày công bố: 21/05/2019 - 16:15]
CBTT toàn văn Điều lệ sửa đổi
[Ngày công bố: 14/05/2019 - 09:30]
CBTT vv Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2019
[Ngày công bố: 03/05/2019 - 15:00]
CBTT vv Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc khối Tài chính
[Ngày công bố: 03/05/2019 - 08:45]
Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ
[Ngày công bố: 12/03/2019 - 17:15]
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2018
[Ngày công bố: 05/03/2019 - 10:15]
Nghị quyết HĐQT VPBank số 107
[Ngày công bố: 27/02/2019 - 17:00]
Công bố thông tin về kết luận thanh tra thuế
[Ngày công bố: 27/02/2019 - 14:15]
CBTT ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền thông báo cổ đông
[Ngày công bố: 01/02/2019 - 16:45]
CBTT vv Bổ nhiệm Phó TGĐ VPBank Phùng Duy Khương
[Ngày công bố: 02/01/2019 - 16:45]
Năm 2018
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ
[Ngày công bố: 25/12/2018 - 16:00]
Công bố thông tin vv ký HĐ Kiểm toán BCTC 2018
[Ngày công bố: 14/12/2018 - 09:00]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 15/11
[Ngày công bố: 16/11/2018 - 08:15]
CBTT sửa Giấy phép thành lập và hoạt động
[Ngày công bố: 14/11/2018 - 08:45]
Công bố thông tin vv Thay đổi niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
[Ngày công bố: 26/10/2018 - 14:15]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ
[Ngày công bố: 16/10/2018 - 16:30]
Công bố thông tin Văn bản của UBCK và VSD
[Ngày công bố: 15/10/2018 - 17:15]
Kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP
[Ngày công bố: 01/10/2018 - 15:45]
CBTT công văn số 6619/UBCK-QLCB vv Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP
[Ngày công bố: 28/09/2018 - 16:30]
CBTT công văn số 6619/UBCK-QLCB vv Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP
[Ngày công bố: 28/09/2018 - 14:45]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 27/9
[Ngày công bố: 27/09/2018 - 19:00]
Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
[Ngày công bố: 20/09/2018 - 16:00]
Báo cáo kết quả phát hành ESOP 2018
[Ngày công bố: 20/09/2018 - 14:30]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ
[Ngày công bố: 13/09/2018 - 16:45]
Nghị quyết HĐQT vv Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018
[Ngày công bố: 13/09/2018 - 14:15]
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
[Ngày công bố: 31/08/2018 - 17:00]
Công bố thông tin giao dịch ESOP
[Ngày công bố: 31/08/2018 - 16:30]
Công bố thông tin giao dịch ESOP
[Ngày công bố: 31/08/2018 - 16:30]
Công bố thông tin giao dịch ESOP
[Ngày công bố: 31/08/2018 - 16:15]
Công bố thông tin văn bản số 5640/UBCK-QLCB vv Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của VPB
[Ngày công bố: 31/08/2018 - 16:00]
Công bố thông tin giao dịch ESOP
[Ngày công bố: 31/08/2018 - 14:15]
Công bố Quyết định 1670/QĐ-NHNN vv Sửa đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của VPBank
[Ngày công bố: 27/08/2018 - 14:15]
Công bố thông tin vv Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV VPBank (ESOP)
[Ngày công bố: 09/08/2018 - 11:15]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ
[Ngày công bố: 23/07/2018 - 16:30]
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
[Ngày công bố: 20/07/2018 - 18:00]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 20/07
[Ngày công bố: 20/07/2018 - 17:45]
Công bố thông tin vv Báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của VPB
[Ngày công bố: 17/07/2018 - 16:30]
Công bố về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Thường trực VPBank
[Ngày công bố: 17/07/2018 - 10:30]
Công bố thông tin báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ của VPB
[Ngày công bố: 11/07/2018 - 12:00]
Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
[Ngày công bố: 11/07/2018 - 12:00]
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu
[Ngày công bố: 11/07/2018 - 11:45]
Công bố thông tin về việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank
[Ngày công bố: 07/07/2018 - 16:00]
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
[Ngày công bố: 07/07/2018 - 16:00]
Công bố về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
[Ngày công bố: 07/07/2018 - 16:00]
Công bố thông tin vv Mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ của VPB
[Ngày công bố: 07/07/2018 - 15:45]
Thông báo chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức để nhận cổ tức bằng tiền
[Ngày công bố: 07/07/2018 - 15:30]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 13/06/2018
[Ngày công bố: 07/07/2018 - 15:30]
Công bố thông tin vv Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
[Ngày công bố: 28/06/2018 - 16:00]
Công bố thông tin vv Mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ của VPB
[Ngày công bố: 22/06/2018 - 10:45]
Nghị quyết HĐQT về Phương án mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ
[Ngày công bố: 04/06/2018 - 15:45]
Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
[Ngày công bố: 01/06/2018 - 13:00]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và cổ phiếu thưởng từ việc tăng vốn điều lệ
[Ngày công bố: 01/06/2018 - 12:00]
Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng
[Ngày công bố: 01/06/2018 - 11:00]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 28/5/2018
[Ngày công bố: 28/05/2018 - 11:15]
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 28/5/2018
[Ngày công bố: 28/05/2018 - 08:00]
Nghị quyết HĐQT VPBank vv Phương án chia cổ tức 2017 bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
[Ngày công bố: 14/05/2018 - 11:15]
Thông báo vv Gia hạn thời gian chuyển đổi hình thức TK thanh toán của các tổ chức không có tư cách pháp nhân
[Ngày công bố: 01/03/2018 - 13:30]
Công bố thông tin vv chuyển địa điểm tạm thời VPBank Đồng Hới
[Ngày công bố: 27/02/2018 - 09:00]
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt DS thực hiện quyền cổ đông
[Ngày công bố: 13/02/2018 - 10:15]
Năm 2017
Công bố thông tin về việc VPBank chào bán trái phiếu riêng lẻ
NQ HĐQT vv Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu năm 2017
Thông báo vv niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
Thông báo thay đổi niêm yết
VPBank An Dương Vương di dời và chính thức đổi tên thành VPBank Kỳ Hòa
Từ ngày 16/11, VPBank An Dương Vương chính thức đổi tên thành VPBank Kỳ Hòa và di dời về địa chỉ 276 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Trong tháng khai trương này, các khách hàng đến giao dịch sẽ được tri ân bằng nhiều phần quà thương hiệu có giá trị: áo mưa, áo chống nắng,…
Địa điểm mới với lợi thế nằm trên trục xuyên tâm TP HCM, đường Cách Mạng tháng Tám sầm uất, nhiều cửa hàng kinh doanh chắc chắn nơi đây sẽ rất tiềm năng để VPBank Kỳ Hòa khai thác các chương trình bán sản phẩm.
Tại buổi khai trương di dời, VPBank Kỳ Hòa cũng đã được đón nhận nhiều lời chúc mừng từ các khách hàng doanh nghiệp và đồng nghiệp VPBank. Với khu giao dich mới khang trang, chúc VPBank Kỳ Hòa sẽ ngày có thêm nhiều khách hàng lớn và ngày càng phát triển.
 
Đính chính thông tin trong báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Bổ nhiệm ông Kiran Babu Kosaraju làm PTGĐ VPBank

Ông Kiran Babu Kosaraju vừa được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc VPBank, kiêm Giám đốc Khối Tín dụng Tiểu Thương theo quyết định số 2649/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2017. Chi tiết

Ông Kiran gia nhập Khối Tín dụng Tiểu thương VPBank vào tháng 5/2014 với vai trò sáng lập, xây dựng và phát triển phân phúc khách hàng Tiểu thương cho Ngân hàng. Sau giai đoạn thử nghiệm thành công, Ban Lãnh đạo chính thức phê duyệt thành lập CommCredit – thương hiệu thuộc VPBank chuyên phục vụ phân khúc khách hàng Tiểu thương. Kể từ tháng 7/2015 đến nay, ông Kiran đã dẫn dắt và điều hành CommCredit ngày một phát triển vững mạnh.

Ông Kiran đã có trên 25 năm kinh nghiệm làm việc tại phân khúc khách hàng SME và Khách hàng Tự doanh. Ông đã trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao khác nhau tại nhiều nước trên Thế giới, đặc biệt là lĩnh lực điều hành và phát triển kinh doanh tại các tổ chức lớn và có uy tín như Citi Bank và Fullerton.
Công bố thông tin vv Phát hành trái phiếu 2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 22/11/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 18/10/2017
Công bố thông tin vv Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 13/10/2017
VPBank Phạm Văn Hai di dời địa chỉ
Từ ngày 09/10/2017, VPBank Phạm Văn Hai chính thức di dời từ địa chỉ 83 Phạm Văn Hai, P.3, Quận Tân Bình, HCM, về địa điểm mới - Tầng trệt và lầu 1, số 77-79-85/1B Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Công bố thông tin về Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VPBank
Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Công bố thông tin vv Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 24/08/2017
Thông báo vv Niêm yết cổ phiếu VPBank tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
Cáo bạch vv VPBank niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM

Bản Cáo bạch vv VPBank niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM, chi tiết

Các phụ lục đi kèm:

1. Công bố thông tin sửa đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 38 ngày 11/7/2017

2. QĐ sửa đổi Giấy phép hoạt động ngày 7/7/2017

3. Điều lệ VPBank

4. Báo cáo tài chính các năm 2015, năm 2016quý 2 năm 2017

Thông báo vv Niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VPBank. Chi tiết

VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho VPBank

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho VPBank. Chi tiết

Công bố thông tin vv HOSE chấp thuận niêm yết cổ phiếu của VPBank
Chiều ngày 8/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có QĐ chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho VPBank với mã VPB. Chi tiết
 
VPBank Tân Định di dời và đổi tên thành VPBank Đông Sài Gòn
Từ ngày 24/7/2017, VPBank Tân Định chính thức đổi tên thành VPBank Đông Sài Gòn và hoạt động tại địa điểm mới - Tầng trệt, Chung cư Park 6, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
Trong tuần lễ khai trương, khách hàng đến giao dịch sẽ được tri ân bằng nhiều phần quà thương hiệu có giá trị: áo mưa, ô dài, túi đựng hộp cơm,… Địa điểm mới với lợi thế gần khu dân cư cao cấp hứa hẹn là địa thế tiềm năng để VPBank Đông Sài Gòn khai thác các chương trình bán sản phẩm và tăng huy động.
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 28/07/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 25/07/2017
Công bố giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 24/7/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 24/07/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 21/07/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 20/07/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 20/07/2017
Công bố thông tin vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung chứng khoán và niêm yết chứng khoán
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về khoản vay trung hạn từ IFC
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 17/07/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 15/07/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 12/07/2017
Công bố thông tin Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc
Thông báo kết quả giao dịch của người có liên quan ngày 12/7/2017
Công bố thông tin vv Chốt DS cổ đông
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 07/07/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 03/07/2017
Công bố vv Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 23/06/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 20/06/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 14/06/2017
Công bố thông tin vv Chốt DS chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ
Công bố thông tin vv Phát hành cổ phiếu để tăng cổ tức, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 06/06/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 29/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 25/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 24/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 24/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 23/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 22/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 22/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 20/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 19/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 19/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 05/05/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 23/04/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 21/04/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 21/04/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 21/04/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 20/04/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 20/04/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 20/04/2017
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 15/4/2017
Cổ phiếu VPBank giao dịch bình thường tại VPBS

Cổ phiếu VPBank giao dịch bình thường tại VPBS. Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ ngày 31/3/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ tháng 3/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ tháng 3/2017. Chi tiết xem tại đây

Thông báo chốt danh sách đăng ký, lưu ký cổ phiếu VPBank
ĐHĐCĐ VPBank thông qua nghị quyết chấp thuận khóa/chốt tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Ngày 14/2/2017, ĐHĐCĐ VPBank thông qua nghị quyết chấp thuận khóa/chốt tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại VPBank tối đa là 20% vốn điều lệ VPBank. Chi tiết

ĐHĐCĐ VPBank thông qua Nghị quyết về việc bầu thay thế thành viên BKS

Ngày 14/2/2017, ĐHĐCĐ VPBank đã thông qua Nghị quyết về việc bầu thay thế thành viên BKS. Chi tiết

Hồ sơ xin ý kiến cổ đông về việc bầu thay thế thành viên BKS
Hồ sơ gửi cổ đông VPBank về việc khóa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
Nghị quyết ĐHĐCĐ vv đăng ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu
Năm 2016
Thông báo về các giao dịch cổ phiếu sau thời điểm chốt danh sách
Lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu
Thông báo chốt DS cổ đông thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phiếu VPBank
Khai trương CN Trần Hưng Đạo

Kể từ ngày 16/11/2016, VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo sẽ chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN.

VPBank Chi nhánh Trần Hưng Đạo là Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

 

Thông báo chốt DS cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của cổ đông nội bộ ngày 26/09
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của cổ đông nội bộ đăng ngày 12/09/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ ngày 06/09/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ ngày 18/08
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 05/08/2016
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 05/08/2016
Báo cáo tình hình quản trị VPBank 6 tháng đầu năm 2016
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 29/07/2016
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 29/07/2016
Thông báo về việc chốt danh sách chia cổ tức và cổ phiếu thưởng
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng
Xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho nhà đầu tư

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin lấy ý kiến ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho nhà đầu tư.

Chi tiết, xin xem các nội dung dưới đây:

Công văn xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2016.

Phương án chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2016.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VPBank.

Công bố thông tin về việc Ngân hàng VPBank chuyển nhượng phần vốn góp/thoái vốn tại công ty con

Công bố thông tin về việc Ngân hàng VPBank chuyển nhượng phần vốn góp/thoái vốn tại công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chi tiết tại ĐÂY.

Năm 2015
CBTT vv Bầu, bổ nhiệm các chức danh của HĐQT VPBank
[Ngày công bố: 22/04/2015 - 10:45]
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
Xin ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phần, chuyển nhượng/thoái vốn tại công ty con

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin lấy ý kiến các cổ đông VPBank bằng văn bản về việc chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và thoái vốn hoặc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của các công ty con là Công ty Tài chính VPBank (VPBFC), Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS), cùng một số nội dung khác.

Chi tiết, xin xem các nội dung dưới đây:

Công văn xin ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông VPBank

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông VPBank

 

 

Thông báo về việc VPBS được ủy quyền quản lý sổ đăng ký cổ đông cho VPBank
Bổ nhiệm Phó TGĐ, GĐ Khối Thị trường Tài chính

Kể từ ngày 06/07/2015, Ông Phạm Phú Khôi sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VPBank, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính VPBank.

Ông Phạm Phú Khôi tốt nghiệp trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ với bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính, bằng Thạc sỹ Kinh tế Hàng không, Đại học Hàng không Dân dụng Riga, Latvia (Liên Xô cũ). Ngoài ra, ông Khôi đã hoàn tất khóa học International Executive của INSEAD Business School, Fontainebleau, Pháp.

Ông Phạm Phú Khôi có 10 năm làm việc tại Vietnam Airlines và giữ vị trí GĐ khu vực Đông Bắc Á và hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính quốc tế. Từ năm 1999 đến nay, ông Khôi đã đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt ở các định chế tài chính như Chuyên viên đầu tư giao dịch, Ngân hàng đầu tư Barclay, Hong Kong; GĐ khu vực Đầu tư giao dịch Tín dụng Quốc tế - khu vực Châu Á, Ngân hàng Standard Chartered, Singapore; GĐ Ngân hàng Đầu tư khu vực Việt Nam của Ngân hàng America Merrill Lynch, Singapore. Gần đây nhất, kể từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2015, ông giữ vị trí Tổng GĐ kiêm thành viên HĐQT của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS). Chi tiết

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Phó TGD Vũ Minh Trường từ nhiệm
HĐQT VPBank đã có quyết định số 338/QĐ-HĐQT ngày 8/5/2015 về việc ông Vũ Minh Trường thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc VPBank kể từ ngày 8/5/2015.
VPBank trình tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu lên UBCKNN

Ngày 06/05/2015, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 71/2015/CV-HĐQT ngày 20/4/2015.

UBCKNN đề nghị VPBank thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 21/4/2014, Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 23/3/2015 và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

VPBank thông báo chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
ĐHĐCĐ VPBank thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2015
Thông báo gửi cổ đông VPBank năm 2015
Năm 2014
Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 và 5 năm của VPBank
VPBank Nguyễn Tuân di dời và đổi tên thành VPBank Vũ Trọng Phụng

Theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, PGD Nguyễn Tuân vừa đổi tên thành PGD Vũ Trọng Phụng, và di dời từ địa chỉ 163 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN về địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Vinaconex, 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, TP HN.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên độc lập Hội đồng quản trị VPBank

Ngày 31/10/2014, VPBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị VPBank đối với ông Phùng Khắc Kế, và bổ nhiệm ông Ngô Phương Chí làm thành viên độc lập của Hội đồng quản trị. Chi tiết

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ của ông Peterjan Van Nieuwenhuizen
HĐQT VPBank đã có quyết định số 1478/QĐ-HĐQT ngày 04/09/2014 về việc ông Peterjan Van Nieuwenhuizen thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc VPBank kể từ ngày 23/10/2014.
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Fung Kai Jin

HĐQT VPBank đã có quyết định số 1651/2014/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2014 về việc bổ nhiệm ông Fung Kai Jin giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc VPBank, kiêm Giám đốc Khối Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ.

Chi tiết

VPBank thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2014

VPBank thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2014. Chi tiết

ĐHĐCĐ VPBank thông qua nghị quyết chấp thuận bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT

ĐHĐCĐ VPBank thông qua nghị quyết về việc chấp thuận bầu thay thế một thành viên độc lập của HĐQT. Chi tiết

Biên bản kiểm phiếu.

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ của ông Kalidas Ghose
HĐQT VPBank đã có quyết định số 1533/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2014 về việc ông Kalidas Ghose thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc VPBank, để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 10/9/2014.
VPBank thông báo áp dụng mẫu phôi cam kết bảo lãnh chuẩn và thẩm quyền ký phát cam kết bảo lãnh tại VPBank

Để đảm bảo an toàn trong hoạt động bảo lãnh cho khách hàng, vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông báo về việc áp dụng Phôi cam kết bảo lãnh chuẩn và thẩm quyền ký phát cam kết bảo lãnh tại VPBank. Chi tiết.

VPBank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện cũng như các thủ tục để đề cử, ứng cử nhân sự thay thế

VPBank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện cũng như các thủ tục để đề cử, ứng cử nhân sự thay thế

1. Thông báo tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

2. Bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT

3. Phiếu lấy ý kiến

4. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ

5. Mẫu số 1 - Thông báo lập nhóm đề cử, ứng cử

6. Mẫu số 2 - Sơ yếu lý lịch

7. Mẫu số 3 - Bản kê khai người có liên quan

8. Mẫu số 4 - Công khai lợi ích liên quan

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thành Long
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự PTGĐ: Bà Lưu Thị Ánh Xuân từ nhiệm chức danh PTGĐ và thôi công tác tại VPBank

Từ ngày 9/7/2014, bà Lưu Thị Ánh Xuân đã chính thức thôi giữ chức vụ PTGĐ và không công tác tại VPBank theo nguyện vọng cá nhân.

Văn bản công bố thông tin

Công bố thông tin lần 2: VPBank mua lại Công ty TNHH Tài chính Than-Khoáng sản Việt Nam
Công bố thông tin về việc VPBank mua lại Công ty TNHH Tài chính Than-Khoáng sản Việt Nam (CMF)
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ của bà Nguyễn Thị Bích Thủy

HĐQT VPBank đã có quyết định số 505/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2014 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng GĐ VPBank đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy, để nhận nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách của VPBank. Chi tiết văn bản công bố thông tin.

VPBank chính thức tăng vốn điều lệ lên 6.347 tỷ đồng
Thông báo chốt danh sách và phương thức thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu
Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiều để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo chốt danh sách và phương thức thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu
Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiều để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
VPBank bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc

Ngày 1/11/2013, Hội đồng Quản trị VPBank đã có quyết định số 705/QĐ-HĐQT về việc chính thức bổ nhiệm ông Peterjan van Nieuwenhuizen giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Vận hành VPBank. Chi tiết tại đây

Năm 2013
Công bố thông tin sở hữu của cổ đông lớn - OCBC
Danh sách các địa điểm mua bán ngoại tệ mặt của VPBank trên toàn hệ thống

Danh sách các địa điểm mua bán ngoại tệ mặt của VPBank trên toàn hệ thống

STT Tên Chi nhánh/PGD Tỉnh/thành phố Địa chỉ Điện thoại Fax
1 SỞ GIAO DỊCH HN Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội (84-4) 3928 8869 (84-4) 3928 9193
2 CN HÀ NỘI HN 4 Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm, HN (84-4) 3942 3635 (84-4) 3942 4182
3 PGD Tràng An HN Số 33 Võ Văn Dũng, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội (84-4) 3747 8335/36 (84-4) 3747 8323
4 PGD Khâm Thiên  HN 180- 182 Phố Khâm Thiên, Quận Đống Đa, HN  (84-4) 3518 9774 (84-4) 3518 9773
5 PGD Tôn Đức Thắng  HN Số 143A và 143 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, HN (84-4) 3513 1969/70/71 (84-4) 3513 1972
6 QTK Lê Hồng Phong HN 41 Lê Hồng Phong, Hà Nội (84-350) 383 0545 (844) 3734 9558
7 PGD Lý Nam Đế HN 36B/1 Lý Nam Đế, Quận Ba Đình, HN (84-4) 3747 8696 (84-4) 3747 8697
8 PGD LINH ĐÀM HN 19BT1 Linh Đàm, quận Hoàng Mai, HN (84-4) 3540 1864  (84-4) 3540 1846
9 PGD Giải Phóng  HN 667 Đường Giải Phóng, HN (84-4) 3664 8852/53/54 (84-4) 3664 8856
10 PGD Định Công HN Số nhà B5 Nơ 11 Khu Đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội (84-4) 3540 0525/26/27 (84-4) 3540 0528
11 PGD THỤY KHUÊ HN 152 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, HN (84-4) 3728 0931 (84-4) 3728 0930
12 PGD Ba Đình HN 450 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, HN (84-4) 3247 4050/7305 7312 (84-4) 3247 4049
13 QTK Âu Cơ HN 15A Âu Cơ, Hà Nội (84-4) 3715 1921/22 (84-4) 3715 1923
14 PGD Nguyễn Biểu HN Số 8 Nguyễn Biểu, Quận Ba Đình, Hà Nội (84-4) 3734 7093/94 (84-4) 3734 7091 
15 PGD Xuân La HN 16 Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội (84-4) 3938 5111/7305 6931 (84-4)  3758 6308
16 PGD Nam Thăng Long HN Số 4, khu thương mại thấp tầng CT17, khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà nội (84-4) 3758 8747/8/9 (84-4) 3758 8750
17 CN ĐÔNG ĐÔ   HN 362 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (84-4) 3974 4107/08 (84-4) 39744092
18 PGD Hai Bà Trưng HN 182A Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, HN (84-4) 3972 1928/41/ 3972 6105 (84-4) 3972 4927
19 PGD Đồng Tâm  HN 94 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (84-4) 3628 8392/93 (84-4) 3628 8394
20 PGD Bà Triệu HN 99 Bà Triệu, Hà Nội (84-4) 3974 3861/62 (84-4) 3974 3863
21 PGD Phương Mai  HN 67 Phương Mai (84-4) 3576 6092 (84-4) 3576 6093
22 PGD Bách Khoa HN 92 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, HN (84-4) 3868 4843/ 3623 0624/ 3869 2828 (84-4) 3623 0625
23 QTK Lạc Trung HN 55 Lạc Trung, Hà Nội (84-4) 3633 5874/75/76 (84-4) 3633 8864
24 CN NGÔ QUYỀN HN 39A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, HN (84-4) 2220 5088 (84-4) 2220 5068
25 PGD Hoàn Kiếm  HN Số 4 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, HN (84-4) 3935 1513/3935 0583 (84-4) 3935 0582
26 PGD Hàng Giấy HN 37 Hàng Giấy, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội (84-4) 3927 4790/91 (84-4) 3927 4793
27 PGD Nguyễn Hữu Huân HN Số 98, Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà nội (84-4) 3926 4020/21/22 (84-4) 3926 4033
28 PGD Hàng Buồm HN 118 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (84-4) 39352411 (84-4) 39352422
29 PGD CHƯƠNG DƯƠNG HN 498 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, HN (84-4) 3872 9263 (84-4) 3872 9263
30 PGD Ngọc Lâm HN 172 Ngọc Lâm, Quận Long Biên, HN (84-4) 3873 6212/13/14 (84-4) 3873 6215 
31 PGD Đông Anh HN Nhà số 16, tổ 4 trung tâm thương mại Đông Anh, Hà nội (84-4) 3965 5202/03 (84-4) 3965 5201
32 QTK Việt Hưng HN 251 Ngô Gia Tự, Hà Nội (84-4) 7305 5114 (84-4) 3652 6512
33 CN THĂNG LONG HN M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh, HN (84-4) 6266 2577 (84-4) 6266 2573
34 PGD Cầu Giấy  HN 2 Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, HN (84-4) 3767 2475 (84-4) 3767 2476
35 PGD Liễu Giai HN 40 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội (84-4) 3762 2626/3762 2572/3/4 (84-4) 3762 2576
36 PGD Yên Hòa HN 50 đường Trung Yên I, Cầu Giấy, Hà Nội (84-4) 3783 4733 (84-4) 3783 4732
37 QTK Láng Thượng HN Số 1174 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội (84-4) 3760 6023 (84-4) 3760 6022
38 PGD Đội Cấn HN 279 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội (84-4) 3722 6171 (84-4) 3722 6173
39 PGD Quan Hoa HN Số 299 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Hà Nội (84-4) 6269 7883/4 (84-4) 62697881
40 PGD Trung Hòa Nhân Chính  HN Tòa nhà 29T1 khu đô thị N05 Đông Nam Trần Duy Hưng (84-4) 6269 5986  (84-4) 6269 5979
41 PGD Trần Duy Hưng HN Số 16 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (84-4) 7305 5115 (84-4) 6281 1453
42 PGD Nguyễn Tuân HN Số nhà 163, đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. (84-4) 3557 9491 (84-4) 3557 9490
43 PGD Láng Hạ HN 52-54 Láng Hạ, quận Đống Đa, HN (84-4) 3248 4852/53 (84-4) 3248 4854
44 PGD TRẦN THÁI TÔNG HN Chung cư lô C ô D5, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội (84-4) 6287 5666 (84-4) 6287 5999
45 PGD Phạm Văn Đồng  HN Tòa nhà 2T Corp KM9, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (84-4) 3792 0015/17/18/19 (84-4) 3792 0016
46 PGD Mỹ Đình HN Tầng 1, toà nhà CT1-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, HN (84-4) 3787 5006/7/8/9 (84-4) 3787 5010
47 PGD Hoàng Quốc Việt HN 184 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, HN (84-4) 3755 7516/17/18/19 (84-4) 3755 7515
48 PGD Từ Liêm HN N1H1 Bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (84-4) 6287 3784/5 (84-4) 6287 3784
49 QTK Lê Đức Thọ HN Tầng 1, tầng 2 nhà số 20 Lô A1 đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành Phố Hà Nội (84-4) 3366 1330/1 (84-4) 3366 1329
50 CN KINH ĐÔ   HN 292 Tây Sơn, Quân Đống Đa, HN (84-4) 3537 8701 (84-4) 3537 8706
51 PGD Lê Trọng Tấn HN 56 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, HN (84-4) 3566 5338  (84-4) 3566 5337
52 PGD Kim Liên  HN Số 61 Xã Đàn, Q. Đống Đa - HN  (84-4) 3577 1881 (84-4) 3577 1880
53 PGD Ngã Tư Vọng HN 61 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, HN (84-4) 3629 1051 hoặc (84-4) 3938 5111 (84-4) 3629 1052
54 QTK Vương Thừa Vũ HN 46 Vương Thừa Vũ, Hà Nội (84-4) 3568 3826 (84-4) 3568 3827
55 QTK Khương Đình HN Số 4 Khương Hạ, Hà Nội (84-4) 3568 3819 (84-4) 3568 3820
56 PGD GIẢNG VÕ HN 209 Giảng Võ, Quận Đống Đa, HN (84-4) 3512 2031/3512 1178 (84-4) 3512 1176
57 PGD Hào Nam HN 102 Hào Nam, quận Đống Đa, HN (84-4) 3513 4353 (84-4) 3513 4321
58 PGD Cát Linh HN 24 Cát Linh, Quận Đống Đa, HN (84-4) 3734 3961/3734 5457/3843 2942 (84-4) 3734 3962
59 PGD Thành Công HN Số 22, Phố Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố HN. (84-4) 3772 5523/4/5/6/7 (84-4) 3772 5528
60 PGD HÀ TÂY HN 118 phố Quang Trung, Hà Đông, HN (84-4) 3355 2701 (84-4) 3355 2707 
61 PGD Văn Quán HN Tòa nhà Rainbow Văn Quán, đường 19/05, khu đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội (84-4) 7305 7314/3312 0800 (84-4) 3312 0801
62 PGD Thanh Xuân HN 601 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, HN (84-4) 3552 4968 (84-4) 3552 6456
63 CN HẢI PHÒNG Hải Phòng 31-33 Phạm Ngũ Lão, HP (84-31) 375 7799/92 (84-31) 375 7793
64 PGD Lê Chân  Hải Phòng 230-232 Tô Hiệu, Quận Lê Chân, HP (84-31) 395 5905/04 (84-31) 395 5905
65 PGD Ngã Sáu  Hải Phòng 12, đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, HP (84-31) 355 2533/22 (84-31) 355 2533
66 PGD Lạch Tray Hải Phòng 276B Lạch Tray, quận Ngô Quyền, HP (84-31) 384 7355/56 (84-31) 384 7355
67 PGD Kiến An Hải Phòng 125 Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng (84-31) 357 7755/56 (84-31) 357 7755
68 PGD Quang Trung Hải Phòng 184 Quang Trung, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (84-31) 352 1067/68 (84-31) 352 1067
69 PGD Thủy Nguyên Hải Phòng Số 26, đường Đà Nẵng, thị trấn Núi đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (84-31) 364 2624/25 (84-31) 364 2625
70 PGD Trường Chinh Hải Phòng 173 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng (84-31) 3545118/ 119 (84-31) 3545119
71 QTK Trần Nguyên Hãn Hải Phòng 119 phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng (84-31) 3719885/886 (84-31) 3719886
72 CN BẮC GIANG Bắc Giang 303 Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (84-240) 3555 565/66 (84-240) 3844 222
73 PGD Ngô Gia Tự Bắc Giang 43 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang (84-240) 6252 588/99 (84-240) 6252 577
74 PGD Hiệp Hòa Bắc Giang Số 80 đường 19/5 TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang (84-240) 3863 544 (84-240) 3863 545
75 PGD Lê Lợi Bắc Giang 208 Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (84-240) 3556633 (84-240) 3558833
76 CN  BẮC NINH Bắc Ninh Số 253- Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh,  Tỉnh Bắc Ninh (84-241) 3893 686 (84-241) 3893 222
77 PGD TỪ SƠN Bắc Ninh Số nhà 317 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh (84-241) 3761 112 (84-241) 3761 113
78 CN HÒA BÌNH Hòa Bình Số 878 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (84-218) 389 7068 (84-218) 389 7068
79 PGD Sông Đà Hòa Bình Tổ 13, đại lộ Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình (84-218) 3888 995 (84-218) 3888 933
80 CN PHÚ THỌ Phú Thọ 2269 Đại Lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì  (84-210) 6261666/667 (84-210) 6261 555
81 PGD Tiên Cát Phú Thọ 1421 Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (84-210) 6258 015/17 (84-210) 6258 014
82 CN THÁI NGUYÊN Thái Nguyên Số 590 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên (84-280) 365 6769 (84-280) 365 6765
83 PGD Gang Thép Thái Nguyên 542/1+544/1 đường CM Tháng 8, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (84-280) 3840 656 (84-280) 3734 868
84 CN VĨNH PHÚC Vĩnh Phúc 1 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh phúc (84-211) 372 0138 (84-211) 372 0140
85 PGD Phúc Yên Vĩnh Phúc Số 104 Hai Bà Trưng, Thị Xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc (84-211) 353 0379 (84-211) 353 0378
86 PGD Vĩnh Tường Vĩnh Phúc Phố Cây Sung, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường (84-211) 379 1886 (84-211) 379 1897
87 PGD Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Số 192-194 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (84-211) 3696 878 (84-211) 3696567
88 CN HÀ TĨNH Hà Tĩnh Số 2 đường Vũ Quang thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (84-39) 389 8969 (84-39) 389 7969
89 PGD Kỳ Anh Hà Tĩnh Khu phố 3, Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh (84-39) 373 0899  (84-39) 373 0599
90 PGD Thành Sen Hà Tĩnh Số 63 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (84-39) 368 6222 (84-39) 389 8887
91 PGD Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Số 52 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh (84-39) 378 7789 (84-39) 378 7678    
92 PGD Nguyễn Du Hà Tĩnh Số 163 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh (84-39) 368 5222 (84-39) 368 5224
93 CN NGHỆ AN Nghệ An Nhà A, khu TMDV nhà ở C1, Vinh, Nghệ An (84-383) 588 979/232/235/499 (84-383) 588 264
94 PGD Chợ Vinh Nghệ An 2 đường Cao Thắng, p. Hồng Sơn, Nghệ an (84-383) 581 631/81 (84-383) 581 633
95 PGD Nguyễn Văn Cừ  Nghệ An 157 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh (84-383) 589 427/28 (84-383) 589 429
96 PGD Cửa Đông Nghệ An Số 99 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Vinh, Nghệ An (84-383) 529555/529556 (84-383) 529557
97 PGD Bến Thủy Nghệ An Số 01 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (84-383) 543388 (84-383) 543355
98 PGD Đội Cung Nghệ An Số 113 đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (84-383) 545588/66 (84-383) 543399
99 PGD Xô Viết Nghệ Tĩnh Nghệ An Lô 2, ô số 1 (LK1-09) khu đô thị mới Tây đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) (84-383) 546566/88 (84-383) 546599 
100 CN THANH HOÁ Thanh Hóa 27-29 Đại lộ Lê Lợi, Thanh Hoá (84-373) 3725 856 (84-373) 3725 855
101 PGD Bỉm Sơn Thanh Hóa 18 đường Nguyễn Huệ, Thị xã Bỉm sơn, Thanh Hoá (84-373) 771 595 (84-373) 771 596
102 PGD Nguyễn Trãi Thanh Hóa 306 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa (84-373) 252 003 (84-373) 252 006
103 PGD Sầm Sơn Thanh Hóa Số 47 đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (84-373) 827 027 (84-373) 827 025
104 PGD Trường Thi Thanh Hóa Số 63 Trường Thi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (84-373) 252 688  (84-373) 729 882
105 PGD Nam Thành Thanh Hóa Số 43A Quang Trung I, P. Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa  (84-373) 721868 (84-373) 759668
106 PGD Đông Thọ Thanh Hóa Số 646 đường Bà Triệu, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (84-373) 755 268 (84-373) 755269
107 CN HẢI DƯƠNG Hải Dương Số 11A Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (84-3203) 837 808  (84-3203) 837 809
108 PGD Cẩm Giàng Hải Dương Trục Quốc lộ 5A, thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (84-3203) 783 821 (84-3203) 783 822
109 PGD Lê Thanh Nghị Hải Dương 216-218 Lê Thanh Nghị, Tp, Hải dương (84-3203) 837 815 (84-3203) 837 814
110 CN NAM ĐỊNH Nam Định 69 Lê Hồng Phong, Nam Định (84-350) 383 0545 (84-350) 383 0550
111 PGD Lạc Quần Nam Định Số 98 tiểu khu Thống Nhất, thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, tỉnh Nam Định (84-350) 393 5961 (84-350) 393 5960
112 PGD Đò Quan Nam Định Số 10Đ đường Trần Phú, Năng Tĩnh, Tp. Nam Định (84-350) 3528898 (84-350) 3528366
113 PGD Ý Yên Nam Định Đường 57A, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (84-350) 3959596 (84-350) 3958989
114 QTK Hoàng Văn Thụ Nam Định Số 49 đường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (84-350) 3555678 (84-350) 3555789
115 CN QUẢNG NINH Quảng Ninh 158 Lê Thánh Tông, Hạ Long, QN (84-33) 365 7668 (84-33) 365 7689
116 PGD Cẩm Phả  Quảng Ninh Số 308 Trần Phú, phường Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (84-33) 372 3818 (84-330) 372 3808
118 PGD Uông Bí Quảng Ninh 496 Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh    
117 PGD MÓNG CÁI Quảng Ninh Số 6 đường Hùng Vương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (84-33) 3789.959  (84-33) 378 9958
119 CN THÁI BÌNH Thái Bình Số nhà 259 M Đường Lê Quý Đôn - tổ 22-  phường Bồ Xuyên-  Thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình (84-36) 364 2159 (84-36) 364 2169
120 PGD Trần Phú Thái Bình Số nhà 16, Đường Quang Trung - Tổ 17 - phường Trần Hưng Đạo - thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình (84-36) 364 8699 (84-36) 364 8689
121 PGD Trần Lãm Thái Bình Số nhà 792 Đường Lý Bôn - Tổ 31 phường Trần Lãm  - thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình (84-36) 384 8228  (84-36) 384 8226
122 PGD Kỳ Bá Thái Bình Số nhà 225 Đường Lý Thái Tổ - Tổ 15 Phường Kỳ Bá - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình (84-36) 3658566 (84-36) 365 8588
123 CN ĐÀ NẴNG Đà Nẵng 112 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng (84-511) 383 5090 (84-511) 383 5065 
124 PGD Lê Duẩn Đà Nẵng 234 Ông Ích Khiêm, Quận Thanh Khê, TP ĐN (84-511) 375 1155 (84-511) 375 1156
125 PGD Điện biên Phủ  Đà Nẵng 567 Điện Biên PHủ, quận Thanh Khê, TP ĐN (84-511) 375 8939/49 (84-511) 375 8939 
126 PGD Đống Đa Đà Nẵng 318 Đống Đa, Quận Hải Châu, ĐN (84-511) 353 1466 (84-511) 353 1468
127 PGD Nguyễn Tri Phương Đà Nẵng Số 5 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (84-511) 361 4607  (84-511) 361 4609
128 PGD Núi Thành Đà Nẵng 429 Núi Thành,Quận Hải Châu.thành phố đà nẵng (84-511) 3621371/72/73 (84-511) 362 1374
129 PGD Sơn Trà Đà Nẵng 1088 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP.Đà nẵng  (84-511) 3946797/878 (84-511) 3946898
130 PGD Hàm Nghi Đà Nẵng 102-104 Hàm Nghi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (84-511) 3575444  (84-511) 3575446
131 PGD Hải Châu Đà Nẵng 62 Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,thành phố Đà Nẵng (84-511) 3538878 (84-511) 3538879
132 PGD Hoàng Diệu Đà Nẵng 427 Hoàng Diệu,Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (84-511) 3873678 (84-511) 3873679
133 CN HUẾ Huế 64 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Tp. Huế (84-54) 381 4646 (84-54) 381 4949
134 PGD Vỹ Dạ  Huế 214 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, Tp. Huế (84-54) 389 7171; (054) 389 8169 (84-54) 389 7273
135 PGD Đông Ba Huế 165 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, Tp. Huế (84-54) 357 1616 - 3 57 1717 (84-54) 357 1718
136 PGD Mai Thúc Loan Huế 91 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP Huế (84-54) 354 5556 - 354 5557 (84-54) 354 5559
137 PGD Phú Hội Huế Số 39 Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, Tp Huế (84-54) 394 3939 (84-54) 394 3940
138 PGD Bến Ngự Huế Số 66 đường Trần Thúc Nhẫn, phường Vĩnh Ninh, Tp Huế (84-54) 395 9666  (84-54) 395 9668
139 CN QUẢNG BÌNH Quảng Bình 108 Trần Hưng đạo, Đồng hới, QB (84-52) 384 6969 (84-52) 384 6979
140 PGD Quảng Trạch Quảng Bình Số 187 Quang Trung, Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình  (84-52) 351 8989 (84-52) 351 8987
141 PGD Bố Trạch Quảng Bình TK2, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình (84-52) 625 7999 (84-52) 625 7116
142 PGD Hải Đình Quảng Bình Số 18 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (84-52) 625 2525 (84-52) 625 2627
143 PGD Nam Lý Quảng Bình TK 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (84-52) 626 9269 (84-52) 626 8899
144 CN QUẢNG TRỊ Quảng Trị 16 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị (84-53) 3556 883 (84-53) 3556 888
145 PGD Đông Hà Quảng Trị 17 Trần Hưng Đạo- TP Đông Hà-Quảng Trị (84-53) 3559 989 (84-53) 3557 989
146 CN HỒ CHÍ MINH HCM Tòa nhà Fideco, 81-85 Hàm Nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận I, TPHCM (84-8) 3821 0076/77/78 (84-8) 3824 3456
147 PGD Khánh Hội HCM 199 Khánh Hội, Tp. HCM (84-8) 3941 4191 (84-8) 3941 4192
148 PGD Thủ Đức  HCM 212 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, HCM (84-8) 3722 2182 (84-8) 3722 2351
149 PGD Huỳnh Tấn Phát  HCM 352 Huỳnh Tấn Phát, Q7, TPHCM (84-8) 3872 2876/77/78/79 (84-8) 3872 2880
150 PGD Phú Mỹ Hưng HCM 85 Hoàng Văn Thái, Q.7 (84-8) 5412 2093/94 (84-8) 5412 2092
151 PGD Thạnh Mỹ Lợi HCM 638-640 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (84-8) 54027942/43/44 (84-8)54027946
152 PGD Phú Xuân HCM 101-101A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, Huyện Nhà Bè, HCM 08 5420 3105/08 54203108 08 5420 3100
153 PGD Lê Văn Việt HCM 224A Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9, HCM 08 5409 4600/01/02 08 5409 4603
 
154 PGD Quận 3 HCM Số 26A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. HCM (84-8) 5404 2568 (84-8) 5404 3221
155 PGD Hàng Xanh HCM 244 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (84-8) 5445 6701 (84-8) 5445 6704
156 PGD Tân Định HCM 300 Hai Bà Trưng,  Q3, TP HCM (84-8) 5404 6521/25/26/27/28/29 (84-8) 5404 6520
157 PGD Lê Văn Sỹ HCM 288 - 190 Lê Văn Sỹ, Quân 3 (84-8) 3526 2301/02/03/04/05 (84-8) 3526 2300
158 PGD GIA ĐỊNH HCM 296 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố HCM (84-8) 3517 6224 (84-8) 3517 6225
159 PGD Bà Chiểu  HCM Số 341 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM (84-8) 3515 8893/94/95/96/97/01 (84-8) 3515 8900
160 PGD Bình Thạnh  HCM  659 Xô Viết Nghệ Tĩnh (84-8) 6258 1376/77/78/80/81 (84-8) 6258 1379
161 PGD Nguyễn Thái Sơn HCM 124B Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, HCM (84-8) 54461233/35/32 (84-8) 54461236 
162 PGD Nơ Trang Long HCM 151 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh (84-8) 5445 3844 (84-8) 5445 3840
163 CN SÀI GÒN HCM 129 Nguyễn Chí Thanh, HCM (84-8) 6265 0128 (84-8) 6265 0136
164 PGD Bùi Hữu Nghĩa  HCM 474A Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, Hồ Chí Minh (84-8) 3924 0363 (84-8) 3924 0364
165 PGD An Dương Vương HCM Số 313 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP Hồ Chí Minh (84-8) 3830 3490 (84-8) 3830 3473
166 PGD Chánh Hưng HCM 357-359 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM (84-8) 3758 0686 (84-8) 3758 0682
167 PGD CHỢ LỚN HCM  54 Trần Bình - 57 Tháp Mười - P. 2 - Q. 6 - T.P. HCM (84-8) 38547048 (84-8) 38547077
168 PGD Hậu Giang HCM 211-213 Hậu Giang, Quận 6, HCM (84-8) 3960 8893 (84-8) 3960 7462
169 PGD Phú Lâm HCM Số 120-122 Kinh Dương Vương, Q.6, TP Hồ Chí Minh (84-8) 3877 8056 (84-8) 3877 8055
170 PGD Bình Phú HCM Số 56 Bình Phú, phường 11, quận 6, thành phố HCM (84-8) 37555966  (84-8) 37555967
171 PGD Quận 8 HCM 279-281 Liên tỉnh 5, P.5, Q.8, HCM 08 3982 3603 08 3982 3600
172 PGD QUẬN 10 HCM 296 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. HCM (84-8) 3979 7549  (84-8) 3979 7543
173 PGD Nguyễn Thiện Thuật  HCM 299-301 Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, TPHCM (84-8) 3839 0313 (84-8) 3835 6774
174 PGD Hòa Hưng  HCM 611 Cách Mạng tháng Tám, P.15, Q.10, TPHCM (84-8) 3864 6092 (84-8) 3970 1508
175 PGD Phạm Văn Hai HCM 83 Phạm Văn Hai, P.3, Quận Tân Bình, HCM (84-8) 3991 0980  (84-8) 3991 0981
176 PGD LÝ THƯỜNG KIỆT HCM Số 112-114-116-118 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố HCM (84-8) 3869 1990/91 (84-8) 3869 1989
177 PGD Tân Bình  HCM 10 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, TPHCM (84-8) 3997 0088  (84-8) 3997 1998
178 PGD Tân Phú  HCM 611A,B,C đường Luỹ Bán Bích, Quận Tân Phú, TPHCM (84-8) 3973 5210 (84-8) 3973 5213
179 PGD Cộng Hoà HCM Số 19C Cộng Hoà, Q. Tân Bình, TPHCM (84-8) 6296 6501/(84-8) 3948 5933/34/35 (84-8) 6296 6500
180 PGD An Sương HCM 24/44C Trường Chinh, P.TTN, Quận 12, TPHCM (84-8)  3592 1833 (84-8) 3592 1836
181 PGD Thống nhất HCM 623 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (84-8) 3921 0242 (84-8) 3921 0245
182 PGD Hoàng Hoa Thám  HCM 26 Hoàng Hoa Thám, P12, Q.Tân Bình, TPHCM (84-8) 3948 5827 (84-8) 3948 5828  
183 PGD Phan Huy Ích HCM Số 242 Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, TP. HCM (84-8) 6292 9062/63 (84-8) 6292 9066
184 CN BÌNH ĐỊNH Bình Định Số 83 Mai Xuân Thưởng, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (84-56) 3810 028/29 (84-56) 3810 027
185 PGD Nguyễn Thái Học Bình Định 390A-390B Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (84-56) 3647 168 (84-56) 3647 468
186 CN NHA TRANG Nha Trang 26 Yersin, thành phố Nha Trang (84-58) 356 1887 (84-58) 356 1885
187 PGD Bình Tân Nha Trang 582 Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (84-58) 388 0101 (84-58) 388 0505
188 CN BÌNH THUẬN Bình Thuận 132 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (84-62) 383 5618/383 5615 (84-62) 383 5627
189 PGD Lagi Bình Thuận 153A11-153A12, đường Lê Lợi, phường Phước Hội, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận (84-62) 3 835 620 (84-62) 4 841 818
190 CN ĐỒNG NAI Đồng Nai Số 221 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai         (84-61) 394 8958 (84-61) 394 8777
191 PGD Hố Nai Đồng Nai 643 Ấp Ngũ Phúc, Xá Hố nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai (84-61) 8889379/80 (84-61)  8889377
192 PGD Tam Hòa Đồng Nai 30/6 đường Phạm Văn Thuận khu phố 1, Phường Tam Hòa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (84-61) 8822886/85 (84-61) 8822883
193 CN LONG AN Long An Số 6, đường Lê Cao Dõng, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. (84-72) 3 524 524/25/26 (84-72) 3 524 527
194 PGD Bến Lức Long An Số 83 Nguyễn Hữu Thọ, Bến Lức, Long An (84-72) 363 7696   (84-72) 363 7697
195 CN VŨNG TÀU Vũng Tàu Số 13, khu thương mại 15 tầng, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Vũng Tàu (84-064) 3 577 272 (84-064) 3577 273
196 CN BÌNH DƯƠNG Bình Dương 557 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (84-0650)  368 3979/ 3 844 844/ 3 844 845 (84-0650) 368 3939
197 CN ĐỒNG THÁP Đồng Tháp 67 – 69 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (84-67) 387 6123/ 24/ 25 (84-67) 387 6126
198 CN AN GIANG An Giang 179-181 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang (84-76) 385 5724/26/30 (84-76) 385 5725
199 PGD Châu Đốc An Giang 62- 64 Nguyễn Văn Thoại, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang (84-76) 3569991 (84-76) 3569995
200 CN CẦN THƠ Cần Thơ 52-54 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (84-710) 381 5766 (84-710) 381 5770
201 PGD Hưng Lợi Cần Thơ 231T đường 3/2, Cần Thơ  (84-710) 378 0456/57 (84-710) 378 0458
202 PGD Bình Thủy Cần Thơ C4 Cách mạng tháng Tám, Quận Bình Thủy,Cần Thơ (84-710) 376 8788/89 (84-710) 376 8787
203 PGD Ninh Kiều Cần Thơ Số 85 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (84-710) 389 8071/72/74 (84-710) 3898073
204 CN VĨNH LONG Vĩnh Long 53 A Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (84-70) 3853 854 (84-70) 3853 853
205 CN KIÊN GIANG Kiên Giang Số 4 Trần Phú, thành phố Rạch Giá (84-077) 394 8111 (84-077) 394 8113
206 CN GIA LAI Gia Lai Số 30 Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉh Gia Lai (84-59) 3864455 (84-59) 3864466

 

Công bố thông tin Phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2013
Công bố thông tin điều chỉnh chức danh nhân sự
Biên bản kiểm phiếu ngày 4-4-2013
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng
Thông báo thông tin v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Công văn xin ý kiến cổ đông về việc chuyển trụ sở chính
Công bố Thông tin PTGĐ Kalidas Ghose
Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Công bố thông tin Khối tài chính
Thông báo về việc chốt danh sách phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng
Công bố về việc thay đổi thành viên Ban Tổng Giám Đốc
Công bố về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
Công bố về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
Công bố về việc thay đổi kế toán trưởng
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
Năm 2012
Báo cáo về thay đổi sở hữu Cổ đông lớn
Công bố thông tin về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Công bố thông tin về việc chuyển trụ sở chính và thay đổi vốn điều lệ
Công bố thông tin về việc chuyển trụ sở chính
Công bố thông tin v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự HĐQT
Công bố thông tin về việc bổ sung đại lý bảo hiểm
Công bố thông tin PTGĐ Lưu Thị Ánh Xuân
Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám Đốc
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBANK
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 043.9288900      Fax: 043.9288901
Xin trân trọng công bố:
1.    Ông Nguyễn Hưng thôi giữ chức danh Tổng Giám Đốc VPBank kể từ ngày 04/07/2012.
2.    Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vinh giữ chức danh Tổng Giám đốc VPBank kể từ ngày 04/07/2012.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Trân trọng!
Năm 2011
Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách đợt 2

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBank
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank ngày 19/04/2011;
Căn cứ công văn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 7067/NHNN-TTGSNH ngày 08/09/2011 về việc tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Ngày 14/12/2011, Hội đồng Quản trị VPBank đã thông báo tới Quý vị cổ đông thời điểm chốt danh sách và phương thức thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn điều lệ đợt 2/2011 lên thành 5.050 tỷ đồng vào 17h ngày 30/12/2011.
Tuy nhiên, do ngày 31/12/2011 là ngày thứ 7 nên nếu chốt danh sách vào 17h ngày 30/12/2011 thì cơ quan Đăng ký kinh doanh không giải quyết được việc đăng ký Vốn điều lệ mới cho Ngân hàng. Do đó, để đảm bảo tiến độ hoàn thành tăng Vốn điều lệ trong năm 2011 theo nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo việc điều chỉnh thời điểm chốt danh sách cổ đông để tăng Vốn điều lệ đợt 2/2011 như sau:
1.    Thời điểm chốt danh sách: 12h ngày 30/12/2011
2.    Theo quy định, các giao dịch chuyển nhượng cổ phần phát sinh trong khoảng thời gian từ sau thời điểm chốt danh sách đến ngày quyền của cổ đông được thực hiện, người chuyển nhượng vẫn là người được hưởng số cổ phần phát hành thêm này. Tuy nhiên, do thay đổi thời điểm chốt danh sách đột xuất nên các giao dịch chuyển nhượng trong thời gian từ sau 12h đến 17h ngày 30/12/2011 Ngân hàng sẽ hỗ trợ xử lý số cổ phần phát hành thêm theo thỏa thuận hợp lý của các bên. Các giao dịch từ ngày 31/12/2011 trở đi sẽ được thực hiện theo quy định.
Thông tin liên quan Quý vị cổ đông có thể tra cứu tại www.vpb.com.vn, hoặc www.vpbs.com.vn.
Trân trọng!

Thông tin chốt danh sách cổ phiếu thưởng
Công bố thông tin về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Năm 2010
Thông báo về việc đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2015
Thông báo về việc thay đổi cơ cấu HĐQT VPBank
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12
Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ công văn về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của OCBC Bank ngày 04/01/201.
VPBank trân trọng thông báo về việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị VPBank như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị VPBank trước ngày 07/01/2011 bao gồm:

1. Ông Ngô Chí Dũng:                       Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Bùi Hải Quân:                         Phó Chủ tịch

3. Ông Lô Bằng Giang:                      Phó Chủ tịch - thành viên HĐQT độc lập

4. Ông Trần Trọng Kiên:                    Thành viên độc lập

5. Ông Soon Tit Koon:                        Thành viên

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị VPBank kể từ ngày 07/01/2011 bao gồm:

1.  Ông Ngô Chí Dũng:                       Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.  Ông Bùi Hải Quân:                         Phó Chủ tịch

3.  Ông Lô Bằng Giang:                      Phó Chủ tịch - thành viên HĐQT độc lập

4.  Ông Trần Trọng Kiên:                   Thành viên độc lập

Lý do thay đổi:

Ông Soon Tit Koon là đại điện phần vốn góp của OCBC tại VPBank, đã được Đại hội cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị VPBank trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/03/2010. Tuy vậy, ngày 07/01/2010 Hội đồng quản trị VPBank nhận được công văn đề ngày 04/01/2011 của OCBC Bank về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại VPBank. Theo đó, Bà Tsai Ai Liang (Quốc tịch Singapore, Số hộ chiếu: E1152407K) sẽ thay thế ông Soon Tit Koon làm đại diện phần vốn góp của OCBC tại VPBank. Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, ông Soon Tit Koon đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị VPBank.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo về việc phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết
Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2010
Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu
Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự
Công bố quyết định về việc Đổi tên Ngân hàng
Các văn bản về việc thay đổi tên và hình ảnh của Ngân hàng

VPBank trân trọng kính gửi tới Quý vị cổ đông các văn bản về việc thay đổi tên và hình ảnh của Ngân hàng:

1. Tờ trình

2. Phiếu lấy ý kiến

3. Dự thảo nghị quyết

Thông báo V/v thay đổi thành viên BKS VPBank
Thông báo về việc thay đổi trong Hội đồng quản trị, ban kiểm soát VPBank
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị VPBank ngày 17/06/2009; Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Ngân hàng tính đến hết tháng 5 năm 2009. Hội đồng quản tri VPBank trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 với các nội dung cụ thể như sau: - Mức tạm ứng cổ tức: Tạm ứng bằng tiền với tỷ lệ 4% trên tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của các cổ đông VPBank tại thời điểm chốt danh sách (tương ứng tại mức vốn điều lệ 2.117.474.330.000 đồng). - Thời điểm chốt danh sách: 12h.00 ngày 27/06/2009. Những trường hợp chuyển nhượng sau 12h.00 ngày 27/06/2009 thì bên mua sẽ không được hưởng cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2009. - Phương thức thực hiện: chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông cá nhân mở tại VPBank và tài khoản đã đăng ký của các cổ đông pháp nhân. Những cổ đông cá nhân chưa có tài khoản tại VPBank, Ngân hàng sẽ tự động mở tài khoản và khi tới nhận tiền cổ đông có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục liên quan. Dự kiến hoàn tất trong tháng 6/2009. - Sau khi hoàn tất việc chuyển cổ tức, cổ đông có thể trực tiếp tới nhận tiền tại bất cứ chi nhánh, phòng giao dịch nào của VPBank trên toàn quốc. Khi tới nhận tiền đề nghị cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Kết thúc năm tài chính 2009, Hội đồng quản trị VPBank sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động, sau khi trừ đi các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và trích dự phòng theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ quyết toán cổ tức năm 2009. Trân trọng thông báo!

Thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp và ứng cử thành viên HĐQT
Thông báo phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ

1- Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK) 2- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3- Đăng ký kinh doanh số 055689, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 31 tháng 12 năm 2007 do sở kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội cấp 4- Số điện thoại: 04.9288869 5- Số Fax: 04.9288867 6- Vốn điều lệ hiện tại: 2.000.000.000.000 (hai ngàn tỷ đồng). 7- Thông báo về việc thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn theo Giấy chấp thuận tăng vốn điều lệ lần 1 năm 2008 số 367/NHNN-HAN7 ngày 23/09/2008 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội và Công văn số 1774/UBCK- QLPH ngày 03/09/2008 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của VPBank của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 7.1 Cổ phiếu chào bán: - Tên cổ phiếu: Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần 7.2 Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược nước ngoài - Oversea Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) 7.3 Số lượng chào bán: 11.747.433 cổ phần (Mười một triệu bảy trăm bốn bảy ngàn bốn trăm ba mươi ba cổ phần) 7.4 Phương án sử dụng số tiền huy động được: phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 7.5 Thời gian thực hiện: 09/2008 7.6 Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định của Pháp luật liên quan đối với đối tượng là cổ đông chiến lược nước ngoài. 7.7 Vốn điều lệ mới sau phát hành: 2.117.474.330.000 đồng (Hai ngàn một trăm mười bảy tỷ bốn trăm bảy mươi tư triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) 7.8 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: Hội sở Ngân hàng TMCP các DN ngoài Quốc doanh Việt Nam: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.9288869 Fax: 04.9288867

Năm 2009
Năm 2008
Thông báo tạm ứng cổ tức 2008

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và đặc biệt là của ngành tài chính ngân hàng từ đầu năm 2008, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành VPBank đã nố lực ở mức cao nhất để đảm bảo cho Ngân hàng được hoạt động ổn định, khống chế tỷ lệ nợ xấu, các giới hạn về đảm bảo an toàn hoạt động đều tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt nam và có lợi nhuận cho cổ đông (tuy không đạt được kết quả như dự kiến ban đầu). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và sau khi trừ đi các nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước và trích dự phòng theo quy định, Hội đồng Quản trị VPBank quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền cho các cổ đông như sau: 1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 5% trên tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của các cổ đông ứng với mức vốn điều lệ là 2.117.474.330.000 đồng 2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: 17h ngày 03/12/2008. 3. Hình thức tạm ứng cổ tức: Tiền cổ tức của Quý vị sẽ được chuyển vào tài khoản đã đăng ký của Quý vị cổ đông mở tại VPbank. Quý vị nào chưa đăng ký số tài khoản để nhận cổ tức hoặc chưa có tài khoản tại VPBank, Ngân hàng sẽ tự động mở tài khoản tại VPBank cho quý vị. 4. Thời gian tạm ứng cổ tức: kể từ ngày 05/12/2008 5. Địa điểm nhận tạm ứng cổ tức: Quý vị cổ đông có thể nhận cổ tức tại bất cứ điểm giao dịch nào trong tổng số hơn 130 điểm giao dịch của VPBank. Khi tới làm thủ tục nhận cổ tức quý vị đề nghị mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Thay mặt Hội đồng quản trị xin gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công. Trân trọng!

Chat với VPBank