Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s - Tháng 12 năm 2019

Chat với VPBank