Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s – Tháng 10 năm 2019

Chat với VPBank