Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s (2018)

Chat với VPBank