Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 16/11/2019 - 16:25
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,225
25,399
26,082
GBP 29,461
29,688
30,175
JPY 209.47
211.00
215.63
AUD 15,477
15,584
16,061
SGD 16,799
16,834
17,287
Chat với VPBank