Thấu chi tài khoản doanh nghiệp | VPBank

Thấu chi tài khoản doanh nghiệp

Bổ sung vốn kinh doanh kịp thời

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Thấu chi tài khoản doanh nghiệp giúp doanh nghiệp bổ sung vốn kinh doanh lưu động (phần thiếu hụt tạm thời) trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thấu chi qua tài khoản thanh toán của Khách hàng.
- Không yêu cầu tài sản đảm bảo đối với KH đã có hạn mức tại VPBank.
- Hạn mức cho vay lên đến 5 tỷ đồng
- Hồ sơ đơn giản;<br />
- Thời gian ph&ecirc; duyệt v&agrave; giải ng&acirc;n nhanh ch&oacute;ng
Áp dụng với đối tượng khách hàng là:
- Khách hàng truyền thống/Khách hàng mới là doanh nghiệp đã/sẽ phát sinh giao dịch tài khoản thường xuyên tại VPBank
- Khách hàng sử dụng hạn mức thấu chi cùng với hạn mức tín dụng ngắn hạn thông thường
- Có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc giấy tờ có giá đủ đảm bảo cho hạn mức thấu chi
- Có hồ sơ vay vốn
- Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
- Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.
- Hồ sơ về tài sản đảm bảo
- Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank)