Ty gia ngoai te ngay30/11/2019 08:39

2019-11-30 08:59 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 110.00
USD Mua CK: 
23 130.00
USD Bán: 
23 230.00
EUR Mua TM: 
25 115.00
EUR Mua CK: 
25 288.00
EUR Bán: 
25 971.00
GBP Mua TM: 
29 482.00
GBP Mua CK: 
29 709.00
GBP Bán: 
30 195.00
AUD Mua TM: 
15 332.00
AUD Mua CK: 
15 438.00
AUD Bán: 
15 915.00
CHF Mua TM: 
22 699.00
CHF Mua CK: 
22 892.00
CHF Bán: 
23 414.00
CAD Mua TM: 
17 069.00
CAD Mua CK: 
17 230.00
CAD Bán: 
17 684.00
JPY Mua TM: 
207.76
JPY Mua CK: 
209.28
JPY Bán: 
213.86
SGD Buy: 
16 684.00
SGD Buy Transfer: 
16 718.00
SGD Sell: 
17 176.00
Ngày đăng: 
2019-11-30
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-11-30 15:39
Chat với VPBank