Ty gia ngoai te ngay13/08/2019 08:56

2019-08-13 08:58 -- admin
Không đặt
Mua TM: 
Mua TM
Mua CK: 
Mua CK
Bán: 
Bán
USD Mua TM: 
23 130.00
USD Mua CK: 
23 150.00
USD Bán: 
23 260.00
EUR Mua TM: 
25 563.00
EUR Mua CK: 
25 739.00
EUR Bán: 
26 454.00
GBP Mua TM: 
27 506.00
GBP Mua CK: 
27 719.00
GBP Bán: 
28 330.00
AUD Mua TM: 
15 383.00
AUD Mua CK: 
15 490.00
AUD Bán: 
15 877.00
CHF Mua TM: 
23 529.00
CHF Mua CK: 
23 730.00
CHF Bán: 
24 108.00
CAD Mua TM: 
17 173.00
CAD Mua CK: 
17 334.00
CAD Bán: 
17 714.00
JPY Mua TM: 
216.71
JPY Mua CK: 
218.29
JPY Bán: 
222.00
SGD Buy: 
16 550.00
SGD Buy Transfer: 
16 584.00
SGD Sell: 
16 897.00
Ngày đăng: 
2019-08-13
Số bản tin: 
2
Thời gian hiệu lực: 
2019-08-13 15:56
Chat với VPBank