Đại hội cổ đông
Năm 2020
Tài liệu ĐHĐCĐ VPBank năm 2020
[Ngày công bố: 19/05/2020 - 18:15]
Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ VPBank năm 2020
[Ngày công bố: 19/05/2020 - 18:15]
CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2020
[Ngày công bố: 24/04/2020 - 17:00]
Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020
[Ngày công bố: 03/03/2020 - 16:00]
Năm 2019
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
[Ngày công bố: 27/04/2019 - 09:00]
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
[Ngày công bố: 12/04/2019 - 18:45]
Mời tham dự Đại hội cổ đông VPBank 2019
[Ngày công bố: 12/04/2019 - 17:30]
CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25/03/2019
[Ngày công bố: 25/03/2019 - 10:30]
CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông
[Ngày công bố: 18/03/2019 - 16:30]
Thông báo gửi cổ đông
[Ngày công bố: 27/02/2019 - 08:00]
Năm 2015
Nghị quyết đại hội cổ đông VPBank 16/10/2015
Nghị quyết Đại hội cổ đông VPBank 2015
Thông tin về Đại hội cổ đông năm 2015
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông VPBank 2015
ĐHĐCĐ VPBank thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2015
Năm 2014
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường VPBank năm 2014
Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
Thông tin về Đại hội cổ đông năm 2014
Thông tin về Đại hội cổ đông năm 2014
Thông báo chốt danh sách mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Lấy ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Thông báo tiêu chuẩn điều kiện đề cử ứng cử
Năm 2013
Thông tin về Đại hội đồng Cổ đông năm 2013
VPBank xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Năm 2012
Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/10/2012
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2012
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông 2012
Biên bản kiểm phiếu 2012
Lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu bổ sung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông VPBank năm 2012 và thông báo các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử
Năm 2011
Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên VPBank 2011
Năm 2009
Năm 2008
Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2008
Chat với VPBank