Thông báo thu giữ tài sản của bà Lê Thị Hoa Mai

  • Căn cứ Nghị quyết số  42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. 
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số: 2832875 ngày 13/02/2015 giữa Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với Bà Lê Thị Hoa Mai;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số công chứng 761/2015, quyển số 01 - 2015 ngày 11/02/2015 giữa Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với Bà Lê Thị Hoa Mai;
  • Xét việc Bà Lê Thị Hoa Mai đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank,

      Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là VPBank), Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

      Tài sản thế chấp bị thu giữ: toàn bộ quyền sử dụng đất theo “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số BR 588232, số vào sổ cấp GCN: CH-00897 do UBND quận Hà Đông, TP Hà Nội cấp ngày 05/06/2014, thửa đất số 213+110, tờ bản đồ số 60, địa chỉ: tổ dân phố số 5, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. hiện đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: số công chứng 761/2015, quyển số 01 - 2015 ngày 11/02/2015. Tài sản được thế chấp tại VPBank để bảo đảm cho khoản vay của Bà Lê Thị Hoa Mai 

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 26 tháng 12 năm 2017.

 

VPBank NEO