Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 16/02/2019 - 10:00
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,790
25,968
26,689
GBP 29,445
29,672
30,164
JPY 206.10
207.61
212.31
AUD 16,221
16,333
16,826
SGD 16,818
16,852
17,369
Chat với VPBank