Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 18/08/2018 - 09:01
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,230
23,250
23,360
EUR 26,217
26,397
26,895
GBP 29,237
29,462
29,955
JPY 206.89
208.41
213.11
AUD 16,683
16,798
17,291
SGD 16,685
16,719
17,256