Chính sách Phòng, Chống tham nhũng của VPBank | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Chính sách Phòng, Chống tham nhũng của VPBank

VPBank đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống tham nhũng

VPBank tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng và hối lộ:

  1. VPBank cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý và các hoạt động khác liên quan đến phòng, chống tham nhũng tuân thủ theo quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn quốc tế và các quy định nội bộ của VPBank.
  2. VPBank nói “KHÔNG” với các hành vi tham nhũng và hối lộ; nghiêm cấm mọi hành vi liên quan tới tham nhũng và hối lộ ngay cả khi những hoạt động này vì lợi ích của VPBank, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi: đề nghị, đưa hoặc nhận các khoản hối lộ, thanh toán bôi trơn, lại quả, quà tặng, bất kỳ lợi ích vật chất nào hoặc tinh thần nào khác theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ bên thứ ba nào nhằm để người nhận thực hiện các chức năng công việc trái với quy định pháp luật, quy định nội bộ của VPBank.
  3. Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh.
  4. Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào phải bị xử lý theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ và không khoan nhượng.
  5. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của VPBank và pháp luật.
  6. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng thì có thể được VPBank đề xuất các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giảm nhẹ hình phạt hoặc đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
  7. Người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫn phải bị xử lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện.
  8. Việc xử lý hành vi tham nhũng phải phối hợp giữa các đơn vị chức năng (điều tra, xác minh, xử lý nội bộ, truyền thông, …) có liên quan và báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền.
  9. Những người tố cáo về tham nhũng được bảo mật, bảo vệ danh tính theo quy định của VPBank và phù hợp với điều kiện thực tế của VPBank.
  10. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình thức kỷ luật.

Tham khảo chính sách Phòng, Chống tham nhũng của VPBank tại  ĐÂY.

VPBank NEO