Savings of Luck and Prosperity

For best return on deposit

(5,005 Cardmember Rated)

VPBank Savings of Luck and Prosperity is suitable for customers who do not desire to use cash regularly and wish the best return on their deposit.

 • Term of Savings of Luck and Prosperity: From 1 month to 36 months
 • Applicable currencies: VND
 • Minimum required deposit amount: VND10,000,000
 • Interest payment method: Interest is repaid at the end of the term, in advance and periodically
 • Early withdrawal: Early withdrawal is not allowed
 • Maturity:

  + Option 1: The whole interest (if any) will be included in principal and becomes ordinary savings whose term is similar to original term of their last Savings of Luck and Prosperity.

  + Option 2: Interest (if any) is transferred to their current accounts at VPBank and principal will automatically become ordinary savings whose term is similar to original term of their last Savings of Luck and Prosperity.

 • (*) In case as at the due date, ordinary savings with end-term interest payment of VPBank does not have term similar to original term of their last Savings of Luck and Prosperity, your deposit will become 1-month ordinary savings."

 • High interest rate
 • Various term
 • Use savings books to pledge, discount, mortgage in need of loans
 • Receive messages notifying any transaction of deposit/withdrawal
 • Enjoy many great gifts and sales promotions

Applicable to Vietnamese citizens or foreigners legally residing in Vietnam

ID card or Citizenship card or effective Passport.

Vui lòng tham khảo biểu lãi suất cập nhật mới nhất ở website https://www.vpbank.com.vn/tai-lieu-bieu-mau/lai-suat-huy-dong/khach-hang-ca-nhan

Trả lãi cuối kỳ, Trả lãi trước, Trả lãi định kỳ

Khách hàng không được rút trước hạn (*)
(*) Trường hợp Khách hàng đề nghị rút trước hạn và được người có thẩm quyền của VPBank đồng ý, Khách hàng sẽ hưởng lãi 0% và phải nộp cho VPBank một khoản phí rút trước hạn được tính như sau:
Phí rút trước hạn bằng (=) Số dư thực tế nhân (x) 0.1% chia (/) 365 nhân (x) số ngày duy trì thực tế của khoản tiền gửi.

Tại thời điểm gửi tiết kiệm, khách hàng được phép lựa chọn trước một trong các hình thức xử lý khoản tiền gửi tiết kiệm nếu khách hàng không đến làm thủ tục rút tiền vào ngày đến hạn như sau:

Toàn bộ số tiền lãi (nếu có) sẽ nhập gốc và chuyển thành tiền gửi tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng mà Khách hàng đã gửi.

Số tiền lãi (nếu có) chuyển vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VPBank, số tiền gốc tự động được gửi tiết kiệm dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng mà Khách hàng đã gửi.

Trường hợp tại ngày đến hạn, sản phẩm tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ của VPBank không có kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu mà Khách hàng đã gửi theo sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng thì khoản tiền gửi của Khách hàng sẽ được chuyển thành tiền gửi tiết kiệm thường kỳ hạn 1 tháng.

not-mobile
Chat với VPBank