Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.0 6.2 6.8 7.3
100 mil -› 500 mil 5.1 6.3 6.8 7.4
500 mil -› 5 bil 5.1 6.3 6.9 7.5
5 bil -› 10 bil 5.2 6.5 7.0 7.6
≥ 10 bil 5.2 6.5 7.0 7.6
[ + Detail ]
Ngày đăng: 27/06/2017 - 08:30
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,780
EUR 25,014
25,187
25,694
GBP 28,401
28,621
29,250
JPY 199.62
201.07
205.11
AUD 16,916
17,033
17,461
SGD 16,174
16,207
16,559